• Vadi'nin Medya Penceresi

19 Nisan 2019 Cuma

Emek is ticaret
SON HABERLER

İnternet Haberciliği Kanununun Detayları


  • 2014-04-19
İnternet Haberciliği Kanununun Detayları
İnternet Haberciliği Kanununun Detayları

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti’ni oluşturan 25 Bakan’ın imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan İnternet haber sitelerinin yayınlarının Basın Kanunu kapsamına alınmasına dair hazırlanan Kanun Tasarısı’nın detayları açıklandı.

T.C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
 Sayı: 31853594-101-340-1545       12 / 03 /2014
 Konu: Kanun Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılan "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
EKİ:
1- Kanun Tasarısı
2- Gerekçe (Genel-Madde)
BASIN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "haber ve fotoğraf ajanslarında" ibaresi "haber ve fotoğraf ajansları ve 5187 sayılı Basın Kanununa tabi internet haber sitelerinde" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Kanun basılmış eserlerin basuru ve yayımı ile internet haber sitelerinin yayınını kapsar."
MADDE 3- 5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "haber ajansları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve internet haber siteleri" ibaresi, (ı) bendine "görsel veya işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyeni," ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"m) İnternet haber sitesi: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan internet ortamında, haber ya da yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayını,"
MADDE 4-5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"İnternet haber sitelerinde; sahibinin, varsa temsilcisinin ve sorumlu müdürün adlan ve adresleri, haber sitesinin faaliyet gösterdiği işyeri adresi ile yer sağlayıcının adı, adresi ve ticarî unvanı, kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurulur.
İnternet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir."
MADDE 5-5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İnternet ortamında yayınlarını sürdüren internet haber siteleri faaliyetlerini, bu madde hükümleri ve 5651 sayılı Kanunda belirtilen içerik sağlayıcının sorumluluklarına ilişkin hükümler ve yer sağlayıcılık mevzuatına uygun olarak yerine getirirler."
MADDE 6-5187 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yayım durdurma müeyyidesine ilişkin hükümler internet haber siteleri için uygulanmaz."
MADDE 7-5187 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"8 inci maddede belirtilen yayım durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması, 5651 sayılı Kanun gereğince erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını gerektiren durumlar nedeniyle sorumluları hakkında adli makamlarca kovuşturmaya başlanılması veya yer sağlayıcılık mevzuatına aykırılığın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca tespit edilmesi durumlarında, internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilân ve reklam ile basın kartına ilişkin haklar ortadan kalkar. Düzenlenecek iddianamenin bir örneği savcılıkça, yer sağlayıcılık mevzuatına aykırılığın tespitine ilişkin belgelerin birer örneği de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca gereği için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir."
MADDE 8- 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı "Teslim ve muhafaza yükümlülüğü" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde altı ay süre ile muhafaza ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecburdur.
Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur."
MADDE 9-5187 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı birinci fıkradaki usul ve esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayınlar.
İnternet haber sitelerindeki içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi, 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen usul ve esaslara tabidir."
MADDE 10- 5187 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı "Teslim ve muhafaza yükümlülüğüne uymama" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "basımcı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesinin sorumlu müdürü" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 11- 5187 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"İnternet haber siteleri için ise, düzeltme ve cevap yazısının yayınlanmaması veya 14 üncü maddede belirtilen şartlara uyulmaksızın yayınlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber sitesinde yayınlanmasına karar verir."
MADDE 12- 5187 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Basılmış eserler" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya internet haber siteleri" ibaresi, "günlük süreli yayınlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve internet haber siteleri" ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan "tarihten" ibaresinden sonra gelmek üzere ", internet haber siteleri için ise yayın tarihinden" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 13- 5187 sayılı Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkraları ile 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına "Basılmış eserler" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya internet haber siteleri" ibareleri eklenmiştir.
MADDE 14- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 1- İnternet haber sitelerinde de resmi ilân ve reklam yayınlatılabilir. Yayma ilişkin esas ve usuller Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşü alınarak Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir."
MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GENEL GEREKÇE
Günümüzde kitle iletişim araçları baş döndürücü bir hızla gelişmekte olup bunların başında internet yoluyla iletişim gelmektedir. İnternet ülke sınırlarım aşmış, sunmuş olduğu kolay iletişim imkânıyla dünyayı küçük bir kasaba haline dönüştürerek küreselleşmeye çok olumlu yönde katkıda bulunmuştur. Bilgisayar başında bir tuşla ulaşılabilme kolaylığı interneti diğer iletişim araçlarının önüne geçirmiş, bu yolla insanlar dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal, askeri ve benzeri gelişmeleri çok kolaylıkla öğrenebilme imkânına kavuşmuşlardır. Bahsedilen bu konulara ilişkin haberleri bir tuş yakınımıza kadar getiren internet haber siteleri, gazetelerin sunmuş olduğu kâğıt üzerindeki haberleri sanal ortamda okuyucuların hizmetine sunmakta, buna mukabil basılı gazetelere ve gazetecilere tanınmış olan haklardan istifade edememektedirler.
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde Türkiye de yayımlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kişiler gazeteci olarak tanımlanmıştır. İnternet haber sitelerinde aynı işi yapan kişilerin de aynı kapsama alınması gerektiği değerlendirildiğinden internet haber sitelerinde çalışanlar da anılan Kanunun gazeteci tanımım düzenleyen 1 inci maddesi kapsamına alınmıştır.
İnternet haber sitelerinin 5187 sayılı Basın Kanununun kapsamına alınması amacıyla; anılan Kanunun kapsamım düzenleyen 1 inci maddesinde değişiklik yapılması gerektiği gibi, anılan siteler süreli yayınlarla paralel özellikler arz ettiği için süreli yayın kavramı içerisinde değerlendirilmiş ve bu sayede söz konusu sitelere, Kanunun süreli yayınlara ilişkin hükümlerinin uygulanmasının yolu açılmıştır. Aynı şekilde anılan site sahiplerinin ve sorumlularının daha sorumlu yayın anlayışı içinde hareket etmeleri ve kişilerin mağduriyetine sebep olacak mahzurların ortadan kaldırılması amacıyla; statü belirsizliğinin ortadan kaldırılması gerekmiş, bu kapsamda site sorumlularının ve sahiplerinin isim ve iletişim bilgilerini içeren bilgilerin yer aldığı "iletişim" bölümlerinin bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca internet haber sitelerine beyanname verme yükümlülüğü getirildiği gibi internet ortamında yayın yapacakları için 5651 sayılı Kanunun içerik sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara yüklemiş olduğu yükümlülükler kapsamına alınmaları, sitelerdeki bilgilerin belirli bir süre muhafazasının zorunlu hale getirilmesi, gerektiğinde cezai ve hukuki sorumluluklarının temini, gerçeğe aykırı yayınların yapılması durumunda cevap ve düzeltme haklarının kullandırılması, kullandırılmaması halinde uğranılacak cezai ve hukuki müeyyidelerin belirlenmesi, anılan sitelerin teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmemeleri durumunda uğrayacakları para cezalarının belirlenmesi, ilgililerin dava açmaları durumunda dava sürelerine ve başvurulacak mahkemelere ilişkin usul kuralların belirlenmesi gerekmiştir. Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 5953 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Türkiye de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan ve İş Kanunundaki işçi tarifi şümulü haricinde kalan kişilere gazeteci denmektedir.
Madde ile; internet haber sitelerinde aynı işi yapan kişilerin de aynı kapsama alınması amacıyla 5953 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına internet haber siteleri ibaresi eklenmektedir.
MADDE 2-5187 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği, anılan Kanun basılmış eserlerin basımım ve yayımım kapsamaktadır.
Madde ile; yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri 5187 sayılı Basın Kanununun kapsamına alınmaktadır.
MADDE 3-5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, anılan Kanunun uygulanmasına yönelik bazı kavramlar tanımlanmış olup, internet haber sitelerinin de Kanun kapsamına alınmasına paralel olarak bu maddenin (c) bendinde tanımlanan süreli yayın tanımına internet haber siteleri de eklenmekte, böylece internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınmakta ve yeni eklenen (m) bendi ile de internet haber sitesinin tanımı yapılmaktadır.
MADDE 4- 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; her basılmış eserde basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adlan, varsa ticarî unvanları ve işyeri adreslerinin gösterileceği belirtilmiştir. Madde ile; 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrada; internet haber sitelerinin de maddede belirtilen zorunlu bilgileri kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurmakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. Basılı eserlere ilişkin düzenleme paralelinde, site sahibine ve sorumlu müdüre ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Basılı eserlerdeki basımcı ve yayımcının yerini internet ortamında yer sağlayıcı almış olduğundan bu kapsamdaki bilgiler de zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte yayımlanan her haberin içerik sağlayıcısının tespiti ve internet ortamında yayımlanması ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açacağından içerik sağlayıcının zorunlu bilgiler kapsamında yer almasına gerek görülmemiştir. Aynı maddeye eklenen dördüncü fıkrada ise, internet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilmesi zorunlu hale getirilerek bu içerikten doğacak sorumluluklar açısından tarih tespiti mümkün hale getirilmektedir.
MADDE 5-5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. İnternet haber sitelerinin de anılan Kanun kapsamına alınmasıyla birlikte, internet ortamında yayınlarını sürdüren internet haber sitelerinin faaliyetlerini bu madde hükümleri ve 5651 sayılı Kanunda belirtilen yer sağlayıcılık yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirmeleri öngörülmektedir.
Böylelikle, internet haber siteleri için de kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname verme yükümlülüğü öngörülmüş; aynı zamanda konunun teknik niteliği yönüyle internet haber sitelerinin faaliyetlerini, 5651 sayılı Kanunda belirtilen içerik sağlayıcı ile yer sağlayıcılık yükümlülüğüne uygun olarak yerine getireceği belirtilmiştir.
MADDE 6- Gazete ve dergi gibi süreli yayınların, 5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen beyanname yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda yayın durdurma müeyyidesi uygulanabilmekte olup madde ile internet haber sitelerinin yayın durdurma müeyyidesine tabi olmayacakları belirtilmektedir.
MADDE 7- 5187 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen yayım durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması, 5651 sayılı Kanun gereğince erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını gerektiren durumlar nedeniyle sorumluları hakkında adli makamlarca kovuşturmaya başlanılması veya yer sağlayıcılık mevzuatına aykırılık durumlarında internet haber sitelerinin yayınının durdurulması yerine, bu sitelerin gazeteci çalışanlarına basın kartı verilmemesi veya resmi ilân ve reklam imkânlarından yoksun bırakılması gibi müeyyideler öngörülmüştür.
MADDE 8-5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayınım yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlü olup, bu yükümlülük basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile tıpkıbasımları için de geçerlidir. Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir. İnternet haber sitelerinin anılan Kanun kapsamına alınmasıyla birlikte 10 uncu maddenin başlığı "Teslim ve muhafaza yükümlülüğü" olarak değiştirilmektedir.
İnternet haber sitelerinin yayınladıkları içerikleri doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde altı ay süre ile muhafaza etmeye ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecbur olduğu öngörülmektedir.
Ayrıca, yayının her hangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmektedir.
MADDE 9- 5187 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde gazete, dergi gibi süreli yayımlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde, hakkı ihlal edilen kişilerin hangi yollarla haklarını arayabileceklerine ilişkin esas ve usuller belirtilmektedir. Madde ile; internet haber siteleri de bu madde kapsamına alınmaktadır. İnternet haber sitelerinde cevap ve düzeltme haklan açık bir şekilde teminat altına alınmış ve içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi hususu da 5651 sayılı Kanundaki usullere tabi kılınmıştır.
MADDE 10- Madde ile; 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişikliklere paralel olarak 5187 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı "Teslim ve muhafaza yükümlülüğüne uymama" olarak değiştirilmekte ve aynı maddede yer alan basımcı ibaresinden sonra gelmek üzere "ile muhafaza ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesinin sorumlu müdürü" ibaresi eklenmektedir.
MADDE 11- 5187 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde; 14 üncü maddede belirtilen cevap ve düzeltme yükümlülüğüne aykırı hareket eden gazete ve dergi gibi süreli yayınlara uygulanacak müeyyideler öngörülmüş olup, bu madde ile internet haber siteleri de bu kapsama alınmak suretiyle kişiler ve kurumlar hakkında haklan ihlal edici yayınların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 12- 5187 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde, günlük süreli yayınlar ve diğer basılmış eserler yönünden dava açma süreleri ve bu sürelerin ne zaman başlayacağına ilişkin hükümler bulunmakta olup, internet haber siteleri de bu madde kapsamına alınmak suretiyle belirsizlik giderilmektedir.
MADDE 13- 5187 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen "Cezai sorumluluk" ve 13 üncü maddesinde düzenlenen "Hukuki sorumluluk" hükümlerine basılmış eserlerin yanında internet haber siteleri de dâhil edilmekte, ayrıca "Görevli mahkemeler ve yargılama usulü" başlıklı 27 nci maddesine "veya internet haber siteleri" ibaresi eklenerek bu siteler için de görevli mahkemeler ve yargılama usulü belirlenmektedir.
MADDE 14- Madde ile; internet haber sitelerinde de resmi ilân ve reklam yayınlatılabilmesini teminen, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna bir ek madde eklenmekte, böylece internet haber sitelerinde de resmi ilân ve reklam yayınlatılabileceği, yayına ilişkin esas ve usullerin ise Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşü alınarak Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelikle belirleneceği öngörülmektedir.
MADDE 15- Yürürlük maddesidir.
MADDE 16- Yürütme maddesidir.”

Okunma: 38334 | Kaynak: kerasushaber.net

Haber Editörü: Admin |

Haber Etiketleri: İnternet Haberciliği Kanununun Detayları, aramalar

HABERİ FACEBOOK ÜZERİNDEN YORUMLA

EN SON HABERLER

HARŞIT VADİSİ FACEBOOK

HABER DERECE

HarsitUser / 10 38334 5